Kunstitegevuse läbiviimine.doc

Kunstitegevuse läbiviimine.pdf

 

Kunstitegevuse läbiviimine

 

Tegevuse sissejuhatamine

Teema tutvustamiseks, sissejuhatuseks, elavdamiseks kasutada erinevaid kunstiliike (muinasjutud, luuletused, tants, muusika, tundeid, uskumusi jne.). Sissejuhatuse, uue teadmise ja näitmaterjaliga avab täiskasvanu tegevuse sisu.  Küsimusi esitades saab suunata lapsi mõtlema ning sealt edasi ennast kunstiliselt väljendama. Hea küsimus tegevuse algul on tihtipeale määrava tähtsusega, sest küsimused aitavad lastel  paremini mõista nii järgnevat ülesannet kui ka valida võimaluse korral loovtegevusteks just lapsele sobivaid materjale.

 Näidismaterjali esitamine

Kas ja mil määral kasutada näitmatrjali? See ei tohiks hakata mõjutama ja piirama laste lahendusi. Mõelda ja otsustada, kas demonstreerida näitvahendeid korraks või jäävad need kogu tegevuse ajaks nähtavale: mida ise juurde rääkida või lasta hoopis lastel vastata, oletada, järeldada ning eelkõige mõelda, mis on näitvahendite kasutamise konkreetne eesmärk.

Ülesande selgitamine 

Tutvumine tehnikaga ja loominguline töö. Uue tehnika puhul ja ka vana kordamisel võiks täiskasvanu koos lastega tehnika võimalused praktiliselt läbi teha. eksimuste või äparduste puhul näevad lapsed, et alati ei peagi kohe kõik õnnestuma ja vigadest on just hea järeldusi teha ning õppida.

Kunsti tegemine

Kunsti luues peab laps saama tegutseda oma vaba tahte järgi, isegi kui see on vastuolus tegevuse teemaga või ülesandega. Ainult nii saab toetada lapse loovust. Täiskasvanu ülesanne on pakkuda lapsele kunsti tegemiseks mitmekülgseid võimalusi ning suunata last tema tegevuses. suunates saab last juhtida tähele panema kunstitöös leiduvaid võimalusi ja edasiarendusi ning julgustada last tema tegevuses.

Tööde eksponeerimine

Eksponeerides laste töid (seinad, aknalauad, laed, riiulid, põrand) väärtustame laste loodut. Kõigi laste tööd tuleb näitusele välja panna.

 

 

Kasutatud kirjandus:

  1. Kikas, E. 2008. Õppimine ja õpetamine koolieelses eas. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.