Oskused.doc

Oskused.pdf

Käeliste oskuste eesmärgiks on, et laps:

 • tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 • kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma;
 • vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid;
 • kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid;
 • kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt;
 • vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.

 

Mänguoskuste eesmärgiks on, et laps:

 • omandab ja kinnistab mängus uut teavet ja uusi oskusi;
 • peegeldab tundeid ja soove;
 • õpib suhtlema;
 • omandab kogemusi ja käitumisreegleid. 

 

Kasutatud kirjandus:

 1. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. RT I 2008, 23, 152.